H
O
M
E

A
T
I

 


Inleiding ATI

ATI staat voor Architecturen, Tools en Iteratief ontwikkelen.

Moderne, meestal op internetechnologie gebaseerde systemen worden vaak op een iteratieve, evolutionaire wijze ontwikkeld. Onwikkelmethoden zoals RAD (Rapid Application Development), IAD (Iterative Application Development) en Dynamic System Development Methodology (DSDM), al dan niet gecombineerd met objectoriëntatie, hebben hun intrede gedaan bij veel organisaties.

Deze site richt zich op managers, stafmedewerkers en alle andere medewerkers met een IT-achtergrond die betrokken zijn bij projecten die met een dergelijke methode worden aangepakt.

Iteratieve ontwikkelmethoden zijn gebaseerd op een iteratieve, incrementele opleverstrategie. Deze strategie maakt het mogelijk in kortere tijd op te leveren en daardoor sneller meerwaarde te genereren voor de gebruikersorganisatie. Vanwege het continu managen van de op te leveren functionaliteit wordt bewerkstelligd dat die functionaliteit wordt opgeleverd waaraan de gebruikersorganisatie het meeste behoefte heeft. Met name in situaties waarin de oplevertermijn vaststaat en de op te leveren functionaliteit nog niet volledig uitgespecificeerd is, is deze manier van opleveren succesvol.

Afstemming tussen mens, organisatie en ict
Omdat er sprake is van onvoldoende afstemming tussen de factoren mens, organisatie en ICT is een groeiende behoefte ontstaan aan een nieuw soort expertise, die aanvullend is op het traditionele wetenschapsgebied van de ‘computing science’. Hier wordt gedoeld op de informatiekunde die de ‘computing science’ in haar organisatorische en menselijke context plaatst. De oorzaak van de veelal gebrekkige afstemming tussen mens en technologie is grotendeels gelegen in het feit dat tot nu toe nog vaak alleen of voornamelijk wordt gedacht vanuit de mogelijkheden van de technologie, en niet vanuit de manier waarop de mens hiermee zou kunnen of willen werken. Een technologisch product dat voorbij gaat aan de menselijke gebruikscontext schiet echter zijn doel voorbij. Dit geldt evenzeer voor een product dat voorbij gaat aan de structuur en dynamiek van een organisatie waarin het wordt ingezet. Het is daarom van belang dat inzichten in de werking van het menselijk organisme en van de grotere 'organismen' die organisaties zijn, zo veel mogelijk worden vertaald naar het ontwerp en de inzet van ICT. Vandaar dat kennis van de bedrijfswetenschappen onontbeerlijk is voor de informatiekunde. Lees verder op www.architectuur-in-de-digitale-wereld.nl.

Doel
Het doel van deze site is de voordelen van deze aanpak duidelijk te maken en aan te geven wat de verschillen zijn ten opzichte van een conventionele lineaire methode. Zo groeit het begrip voor de situatie van de medewerkers die geconfronteerd worden met deze werkwijze en de bijbehorende hulpmiddelen. Verder wordt aangeven welke voorwaarden vervuld moeten zijn om een succesvolle inzet van een iteratieve ontwikkelmethode mogelijk te maken.