Disclaimer

 
 
 
 


Disclaimer

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Volleberg ICT Architect. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.


Volleberg ICT Architect kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.


Privacy Disclaimer
Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd. Alle door de gebruiker verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.


Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
Volleberg ICT Architect behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op
www.volleberg.com. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Copyright © 2004
De website is eigendom van Volleberg ICT Architect. Niets van deze site mag zonder toestemming worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Volleberg ICT Architect.

Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Deze site is ontworpen door Volleberg ICT Architect te Vierlingsbeek. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze site wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Koppeling naar websites van derden
Volleberg ICT Architect draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Volleberg ICT Architect aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volleberg ICT Architect is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.